|  
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  

NGK LR8B | KTM 50 / 65