|  
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  

Vertex kolv | KTM 85